MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT (ASLİNN) GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1 POLİTİKANIN AMACI ve KAPSAMI

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası(“POLİTİKA”), MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT’nın(“Veri Sorumlusu”) iş başvurusu yapan adaylar, tedarikçi, çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçi, üye, müşteri, hissedar ve ortaklarına (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

2 ADAY KİŞİ GRUBU

2.1 Aday Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT iş başvurusu amacıyla kendisine başvuran aday kişi grubuna ilişkin olarak;

·      Özgeçmiş, iş tecrübesi, eğitim durumu, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları,

·      Ad soyad, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

·      Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,

·      Referanslar veya MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,

·      Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları,

·      Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, ücret ödeme şekli, gibi bilgileri işleyebilir. Durumun gerektirmesi halinde adaydan sabıka kaydı, sağlık raroru gibi bilgiler de talep edilebilir.

2.2 Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT, bu POLİTİKA’nın “VII. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçların bir veya birden fazlasına dayalı olarak ve başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işleyebilir:

·      Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

·      Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,

·      Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,

·      Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

·      MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT’nın uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,

·      İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra etmek.

2.3 Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu POLİTİKA’da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

·      Matbu veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu,

·      Adayların MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT’ya e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,

·      İstihdam veya danışmanlık şirketleri ile LinkedIn,

·      Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,

·      Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT tarafından yapılan araştırmalar,

·      Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT, toplanan kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

2.4 Adaylar Hakkında Referans Araştırması Yapılması

MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT, adaylar hakkında referans araştırması yapabilir. Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın kendisi hakkında sakladığı ve MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT ile irtibat kurabilir.

2.5 Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu POLİTİKA’da açıklanan usul ve esaslar kapsamında MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT’ya başvurabilirler.

2.6 Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

İşe alım süreçleri boyunca aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

2.7 Adayların Kişisel Verilerinin Güvenliği

MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT işlediği kişisel veriler bakımından, veri konusu kişi grupları (aday, kişi grubu, stajyer gibi) arasında ayrım gözetmez. Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

3 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

3.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

3.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişi gruplarının işlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler MÜCAHİT ABDULLAH TEPEYURT bünyesinde oluşturulur. Üyeler bakımından bu değişiklik ve güncellemeler www.aslinn.com web sitesi üzerindeki Hesabım Sayfası’ndan yapılabilecektir.

3.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği, aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

3.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü